Beträffande DX-segment och International Amateur Radio Union's (IARU) bandplaner. En analys av riktlinjer, rekommendationer, semantik och tolkningar.

Först en sammanfattning av synpunkter, sedan följer en detaljerad utredning som stöd för synpunkterna.1. SAMMANFATTNING (för bråda dagar)

(A)   Bandplanerna tillhandahåller frivilliga riktlinjer och rekommendationer för god operatörspraxis, som stöd åt sändaramatörer som vill använda våra begränsade frekvenstilldelningar så effektivt som möjligt.  Bandplanerna är inte restriktioner och representerar ingen beslutande eller utövande myndighet.

(B)   Pågående trafik har alltid företräde i alla bandsegment - oavsett trafiken är DX eller inte.  Enda undantaget - nödtrafik bryter.  Lyssna först, hör du ingen trafik, fråga om frekvensen är upptagen innan du börjar sända.  Sänd aldrig på en upptagen frekvens.

(C)   DX-trafik är inget annat än trafik med annan kontinent (IARU: interkontinental traffic).

(D)   Trafik mellan kontinenter (DX-trafik)  *bör  ges företräde i såkallade "DX-segment".  Dock, i Sverige är alla sorters certifierade sändaramatörer välkomna på lediga frekvenser i alla amatörtillåtna bandsegment.  Förutsatt att de först frågar om frekvensen är ledig, använder på sändarfrekvensen tillåtna effektnivåer/modulationstyper och ett vårdat språkbruk samt avstår från att mobba andra amatörer.

I 80m DX-segmentet har vi ett speciellt problem. Både Region 1 (Europa) och Region 2 (USA) har tilldelats DX-segment 3775-3800 kHz.

Medan USA har i tillägg fått 3800-4000 khz för "all modes". För att reducera QRM är det vanligt att amatörer i Region 1 sänder i segmentet 3775-3800 och lyssnar efter amerikanare ovanför 3800.

Därav följer, att när den amerikanska amatören sänder ovanför 3800 kHz lyssnar ingen av partnerna på den svenska amatörens sändningsfrekvens. Då är det futilt att fråga om den frekvensen är ledig - ingen lyssnar.

Men att förbjuda icke-DX trafik i området 3775-3800 kHz som kompensation för att europeiska frekvensmyndigheter har låtit reservera de amerikanska amatörernas 3800-4000 kHz för kommersiellt bruk - det är onödigt våld. Lösningen måste vara att IARU arbetar tillsammans med ITU för att regionerna 1 och 2 tilldelas ett gemensamt DX-segment - exempelvis 3775-3875.

(E)   DX-trafik  *bör  ges företräde i såkallade "DX-segment" men har inga exklusiva rättigheter, vare sig där eller i övriga bandsegment.  Det finns absolut inga frekvenser som enligt IARU:s bandplan är reserverade med ensamrätt för DX-trafik. Däreimot har ett litet antal fyrar (beacons) tilldelats frekvenser med ensamrätt.

(F)   Bandplanens regel "DX-trafik  *bör ges företräde" förutsätter självfallet, att segmentets lediga frekvenser måste vara öppna för såväl lokalkontakter som DX-kontakter.  Vem skall annars kunna lämna företräde åt DX-trafiken?

Redan här kan man notera meningsskillnader mellan IARU:s bandplaner och svenska översättningar:

(G)   För den som har lärt sig språket gav bandplanens tidigare svenska kommentar en korrekt översättning. Segmenten 3500-3510 och 3775-3800 kHz: "Trafik mellan kontinenter (DX-trafik) bör ges företräde i dessa segment".

Någon har ändrat den svenska översättningen till: "Trafik mellan kontinenter (DX-trafik) skall ges företräde i dessa segment".

Med korrekt översättning till svenska säger IARU:s originalversion mycket tydligt "bör ges företräde", inte "skall ges företräde". Det står heller inte att segmentet är exklusivt reserverat för DX-trafik: "Intercontinental operations should be given priority in the segments 3500-3510 kHz and 3775-3800 kHz". Engelskans "should" kan inte **översättas med svenska "skall", utan med "bör".

Sommartid påverkas inte DX-trafiken märkbart genom ersättning av "bör" med "skall". Sommartid har D-skiktet ändå eliminerat den DX-verksamhet som annars skulle ges företräde.

Sämre är, att modifieringen "Interkontinental DX-trafik skall ges företräde i segmentet" ger DX-trafiken högre prioritet än nödtrafik och pågående trafik - vilket inte stöds av IARU:s bandplaner i ursprunglig **språkdräkt.

Man undrar om SSA:s representant(er) i IARU kan ha varit med på godkännandet av ändringen? I så fall kan vi rekommendera en snabbkurs i engelska.

(H)   Den bandpolis som absolut vill skaffa sig ovänner behöver bara bortse från IARU:s bandplaner - och tolka DX-segmentet som ett exklusivt område för DX-jägare.

Det mest effektiva sättet för en bandpolis att skaffa sig ännu flera ovänner, det är att ägna sommaren åt att jaga bort all icke-DX trafik från DX-segmentet i 3,5 MHz bandet. Även i dagsljus då D-skiktet är aktiverat och hindrar all DX-trafik - men lämnar bandet öppet och användbart för lokala och intereuropeiska kontakter.

Att under sommaren rensa 80m bandet från all amatörtrafik underlättar för kommersiella och militära krafter att motivera ett övertagande av bandsegment som inte utnyttjas till fullo.


*      Notera, att "bör" är rätt översättning av engelska "should" i IARU:s originaltext, "skall" är fel.

**   Se fotnot beträffande översättningar i slutet på sidan.

1.1 IARU BANDPLAN REGION 1 EUROPA

IARU specificerar exklusivitet endast för följande frekvensband och kategorier, som i bandplanen visas med röd bakgrund:

 14099 - 14101   IBP, exclusively for beacons 
 18109 - 18111   IBP, exclusively for beacons 
 21149 - 21151   IBP, exclusively for beacons 
 24929 - 24931   IBP, exclusively for beacons 

Även följande frekvensband är i bandplanen markerade med röd bakgrund och kan möjligen vara exklusiva:

 28190 - 28199   IBP, regional time shared beacons 
 28199 - 28201   IBP, worldwide time shared beacons 
 28201 - 28225   IBP, continuous duty beacons 
 29510 - 29520   Guard channel 

I 3,5 MHz bandet finner vi att ingen trafikkategori har tilldelats exklusivitet. Där talas enbart om följande:

KHZ BW  BESKRIVNING 
3500-3510 200  CW, priority for intercontinental operation 
3510-3560 200  CW, contest preferred, 3555 kHz - QRS Centre of Activity 
3560-3580 200  CW, 3560 kHz - QRP Centre of Activity 
3580-3590 500  Narrow band modes - digimodes 
3590-3600 500  Narrow band modes - digimodes, auto controlled data stations (unatt'd) 
3600-3620 2700  All modes - digimodes, automatically controlled data station (unatt'd) 
3600-3650 2700  All modes, 3630 kHz - Digital Voice Centre of Activity, SSB contest preferred 
3700-3800 2700  All modes, SSB contest preferred 
 3735 kHz - Image Centre of Activity 
 3760 kHz - Region 1 Emergency Centre of Activity 
3775-3800 2700  All modes, priority for intercontinental operation 

Som synes har IARU inte utdelat någon exklusivitet i 3,5 MHz bandets DX-segment, men har lagt till följande kommentarer:

Intercontinental operations should be given priority in the segments 3500-3510 kHz and 3775-3800 kHz.

Where no DX traffic is involved, the contest segments should not include 3500-3510 kHz or 3775-3800 kHz. Member societies will be permitted to set other (lower) limits for national contests (within these limits).

3510-3600 kHz may be used for unmanned ARDF beacons (CW ) (Davos 2005)

Member societies should approach their national telecommunication authorities and ask them not to allocate frequencies to other than amateur stations in the band segment that IARU has assigned to intercontinental long distance traffic.


Uttrycken "should be given priority", "contest preferred", "priority for international operation" och "intercontinental operations should be given priority" ger ingen exklusivitet.IARU använder ordet "exclusivity" - utan omskrivningar - när bandplanen skall föreskriva exklusivitet. Det är en regel som inte är svår att förstå: Saknas ordet "exclusivity" finns ingen eksklusivitet eller ensamrätt.

En nationell svensk upplaga måste självfallet få anpassas till svenska förhållanden. Men ändringar som modifierar bandplanens mening och syfte, de ogiltigförklarar det undertecknade konferensprotokollet - och måste därför godkännas såväl av IARU:s som av SSA:s medlemsmajoritet innan de verkställs.

Så länge SSA är medlem av IARU ändrar man inte i efterhand - och på egen hand - bandplaner som gemensamt beslutats vid IARU:s konferenser.

Mueller påpekar i sin nedan citerade kommentar - att bandplanen är beslutad och godkänd vid en IARU Region 1 konferens - av medlemsföreningarnas delegater - och baserad på en självreglerande process som en kompromiss mellan de olika intressen som delegaterna representerar (se Muellers engelska uttalande här nedan).

Med andra ord, delegaterna har å sina uppdragsgivares vägnar gått med på alla nödvändiga kompromisser, och har undertecknat konferensprotokollet. Då bör man inte åka hem och ändra i bandplanen - det kan leda till tokigheter. Resultatet kan bli som vi idag ser i skillnaderna mellan regionerna 1 och 2 kring 3800 kHz. Europa och USA har olika DX-segment - för ett transatlantiskt QSO går det ofta åt två frekvenser. En under och en över 3800 kHz.

Varje lands delegater godkände konferensprotokollet under förutsättningen, att alla andra delegater skulle honorera sina kompromisser. SSA:s styrelse väljer delegater, och ansvarar för att de har erforderliga kunskaper och är försedda med noggranna instruktioner - för att undvika ändringar i efterhand.

Ulrich Mueller (DK4VW) - Chairman IARU Region 1 HF Committee C4 - har i sitt tillägg till bandplanen påpekat följande:

It is envisaged that identical splitting up of the bands is made equal in all IARU Regions. Region 2 (America) has not yet adjusted its bandplan to the Region 1 bandplan. In Region 2 PSK31 at 7042 kHz would be in the "all modes" segment with max. 2700 Hz, while in Region 1 it is in the "all narrow band modes" segment; such usage conforms to both bandplans.

Is the IARU Region 1 bandplan only a recommendation or an obligation?

Some societies have the answer in a statement in their by-laws, requesting to respect the IARU Region 1 bandplan as mandatory. But also non-members should follow the recommendations when selecting a frequency. Adopted at an IARU Region 1 conference by delegates of member societies, the bandplan is based on a self-regulation process as a compromise of the various interests of all amateurs.


Om IARU-regionerna 1 och 2 kan enas om ett gemensamt DX-segment kring 3800 kHz - enligt Muellers framtidsbild - torde samlivet mellan DX-entusiaster och andra sändaramatörer förbättras i glädjande omfattning.

Sändning och mottagning kan ske på samma frekvens eller åtminstone i ett gemensamt segment, och antalet frekvenser som hålls upptagna i DX-kontakter mellan USA och Europa kan reduceras med upp till 50 procent.

1.2 DEN SVENSKA BANDPLANVERSIONEN

SSA har vid bandplanens översättning till svenska infört nationella justeringar. Det förmodas, att ändringarna har införts med assistans av dem som representerade SSA vid IARU:s konferenser.

Översättningen av "should" till svenska i meningen "Intercontinental operations should be given priority in the segments 3500-3510 kHz and 3775-3800 kHz" var först bör - vilket var rätt.

Sedan ändrades det till skall - vilket är fel. Den skyldige torde var någon DX-are som ville göra DX-segmentet exklusivt för DX-trafik.

Det var en otillräcklig åtgärd. Om det står "skall" eller "bör" prioriteras har liten betydelse. "Prioriteras" är det avgörande ordet - som förutsätter att det på bandet måste få finnas andra som inte sysslar med "intercontinental operations" - men som kan prioritera dem som gör det.

För att åstadkomma exklusivitet för DX-jägare blir det nödvändigt att använda ordet "exklusivt" - det räcker inte med "skall" prioriteras. En omröstning torde krävas bland samtliga SSA-medlemmar - när en grupp svenska amatörer skall särbehandlas och drabbas av begränsad frekvensåtkomst.

Det är viktigt, att SSA:s medlemmar i demokratisk ordning ges möjligheten att rösta om ändringar som kan stänga en stor grupp av SSA-medlemmar ute från "DX-segmenten".

Om IARU-delegaterna sedan väljs från grupper med särintressen - som inte är kompatibla med resultatet av röstningen - kan det ändå uppstå problem.

Det är inte bekant huruvida ändringen beslutades inom SSA av en mindre grupp med särintressen - eller om SSA:s samtliga medlemmar fick tillfälle att rösta i frågan. Det senare borde vara normalt i en förening när medlemmar skall särbehandlas - vare sig det gäller en minoritet eller majoritet.

Exklusivitet har funnits sedan länge i den svenska bandplanen - men det gäller CW-segment som alla tycks ha accepterat.

Hur som helst, den som är intresserad kan jämföra den svenska versionen med det engelska originalet:

SSA:s NATIONELLA VERSION - SVERIGE

IARU:s INTERNATIONELLA VERSION - REGION 1 EUROPA

IARU: REGION 1 BANDPLAN PHILOSOPHY

2. ETIK OCH TRAFIKMETODER FÖR RADIOAMATÖREN

Publikationen "ETIK OCH TRAFIKMETODER FÖR RADIOAMATÖREN" kan beställas från SSA. Originalet är författat av John Devoldere (ON4UN) och Mark Demeuleneere (ON4WW), översättning till svenska av Anders Larsson (SM6CNN).

Vi tillåter oss att citera ett utdrag:

III.7. DX-FÖNSTER
IARU:s bandplan är ett gentlemen's agreement över hela världen som 99% av alla radioamatörer beaktar.

Denna bandplan innehåller några formella DX-fönster, där man har kommit överens om att ge högsta prioritet för långväga kontakter (DX-QSO).

III.7.1 DX-fönster på HF-banden

För närvarande finns det tre sådana fönster i IARU Region 1 (Europa, Afrika och Mellanöstern): 3.500-3.510 MHz (CW), 3.775-3.800 MHz och 14.190-14.200 MHz (SSB).

I IARU Region 2 (Nord och Sydamerika) räknar vi 7 fönster: 1.830-1.840 MHz (CW), 1.840-1.850 MHz (SSB), 3.500-3.510 MHz (CW), 3.775-3.800 MHz (SSB) 7.000-7.025 MHz (CW), 7.175-7.200 MHz (SSB) och 14.000-14.025 MHz (CW).

För DX-fönstret på 80m gäller: under dagtid får dessa frekvenser utnyttjas för lokal trafik eftersom konditionerna inte tillåter DX-trafik. Men vi måste vara medvetna om att även strax efter middagstid kann problem uppstå för stationer på 1000 till 2000 avstånd i riktning mot skymningslinjen (den linje som skiljer den mörka hemisfären från den ljusa).

Exempel kl 13:00 UTC i Belgien under midvinter:

Det är 3 timmar före solnedgången. Då kan man inte köra DX-stationer från Belgien men man kan höra oss med ganska starka signaler i Skandinavien, stationer bara 1000 till 2000 km bort, där solen går ned mycket tidigare. Även om vi inte hör några DX vid den tiden kan vi orsaka QRM för andra som ligger mycket närmare sin solnedgång. Slutsats: använd aldrig detta fönster annat än om du själv vill köra DX.


Kommentarer från SM5HF/LA8ZF:

I Exemplet gäller midvinter i Europa. Under den årstiden är slutsatsen riktig - att icke-DX trafik är olämplig på 80m bandets DX-segment från något före skymning till något efter dämring. Och midvinternatten är lång.
II Observera, att det är en belgare som uttalar sig, där det i exemplet står "vi" eller "oss".
III Sommartid i fullt dagsljus är D-skiktet högaktivt, och risken att lokaltrafik då stör DX-trafik är försumbar - på 80m. Det är bara dumt att då inte utnyttja det DX-fria frekvensområdet.
IV I exemplet borde ha nämnts att det är D-skiktet, som aktiveras av dagsljus och då orsakar blockeringen av DX-signaler.
V D-skiktet ligger ovan molnen, och aktiveras av solljus antingen vi ser solen eller ej.
VI Något DX-segment 14.190-14.200 MHz (SSB) har det inte varit möjligt att hitta varken i IARU:s bandplan för Region 1 eller SSA:s svenska. Det kan vara en nationell egenhet i Belgien.

3. DX SEGMENTET

Från tid till annan kan man på 80m höra diskussioner kring användningen av det såkallade DX-segmentet 3775-3800 kHz för lokala eller inter-europeiska kontakter. Divergerande, och ibland mycket personliga, tolkningar av bandplanens rekommendationer har orsakat konflikter och hårda ord.

IARU's bandplaner är inte helt glasklara, vilket kan förklara varför innehållet kan tolkas med personliga variationer. När planerna översattes från engelska till svenska kan vi ha gått miste om en och annan av originalspråkets finare detaljer. Du som vill agera som frivillig bandpolis kan möjligen hitta några guldkorn i följande analys.

Innan vi går vidare kan det vara lämpligt att försöka definiera vilken auktoritetsfaktor som skall gälla för IARU's bandplan - och för den svenska versionen. ARRL är radioamatörernas största intresseorganisation, med fler än 160,000 medlemmar. Den håller sig med egna tekniker och advokater och står för följande definition:

IARU regional band plans have been in existence for many years. They are developed, reviewed and approved at regional conferences of the IARU Member-Societies. The band plans provide voluntary guidelines and recommendations for good operating practice that are intended to assist amateurs in making the most effective use of our limited frequency allocations. They are not restrictions and carry no regulatory authority.

Fritt översatt till svenska:
"IARU's regionala bandplaner har funnits i många år. De har utvecklats, justerats och godkänts vid regionala konferenser där IARU's medlemsorganisationer deltagit. Bandplanerna tillhandahåller frivilliga riktlinjer och rekommendationer för god operatörspraxis, som stöd åt sändaramatörer som vill använda våra begränsade frekvenstilldelningar så effektivt som möjligt. Bandplanerna är inte restriktioner och representerar ingen beslutande eller utövande myndighet."

Denna definition är värdefull då den mycket tydligt anger syftet med bandplanerna, de skall läsas som:


"Frivilliga riktlinjer och rekommendationer
för god operatörspraxis
som stöd åt sändaramatörer
som vill använda
våra begränsade frekvenstilldelningar
så effektivt som möjligt"
.


Däremot är det inget som tyder på att de ansvariga har tänkt sig att bandplanerna skulle vara tjänliga som tillhyggen i kampen mellan dem som anser att amatörradio skall vara ett forum för dig som samlar certifikat respektive poäng som bevis på att du är bäst - eller för dig vars huvudintressen finns bland samhällstjänster, tekniska diskussioner och/eller "rag-chewing".

Vad jag minns har vi fått behålla våra frekvenser world wide som en följd av att vi kan sprida tekniska kunskaper och bistå med nödkommunikation vid samhällskatastrofer. Att amatörbanden dessutom är användbara som tävlingsarenor kan vara en trevlig bonus för oss sändaramatörer - men som argument mot de kommersiella och militära krafter som vill ta över våra frekvenser väger DX och tester inte speciellt tungt.

Trots allt, när vi först har säkrat vår frekvenstilldelning genom att hänvisa till amatörradions samhällsnytta, kan vi dra allmänna fördelar av DX och tester. De stöder vår fortsatta verksamhet genom att visa aktivitet på våra tilldelade frekvenser. Undantagna sommartid är 160 och 80m banden, där DX-kontakterna pga D-skiktet (se punkt 12 nedan) lyser med sin frånvaro i sommarens dagsljus.

Då är det synnerligen viktigt att lokala kontakter uppmuntras att ersätta den av D-skiktet blockerade DX-trafiken. Den amatör som hävdar att DX-trafiken på 80m skall ha ensamrätt i "sitt" segment året runt, den motarbetar amatörverksamheten på flera sätt.

Dels genom att feltolka IARU's bandplaner, vilket reducerar IARU's trovärdighet, dels genom att reducera bandaktiviteterna så att kommersiella intressen med rätta kan påstå, att amatörerna inte utnyttjar sina frekvenser. Följden kan bli, att delar av amatörbanden kapas.

En möjlig ursäkt kan vara att syndaren inte vet bättre - men i vår upplysta tid finns ju korrekt information att hämta, för den som är läskunnig. Länkar till HF bandplaner på svenska (SSA) och engelska (IARU) hittar vi här:

SSA:s NATIONELLA BANDPLAN - SVERIGE

IARU:s INTERNATIONELLA BANDPLAN - REGION 1 EUROPA
IARU:S BANDPLAN PHILOSOPHY - REGION 1 EUROPE

IARU:s INTERNATIONELLA BANDPLAN - REGION 2 AMERIKA

IARU:s INTERNATIONELLA BANDPLAN - REGION 3 OTHER

Sverige tillhör Region 1. Om inget annat anges, är det bandplanen för Region 1 som behandlas här. Under många decennier definierade IARU vårt DX telefoni-segment på 80m som 3790-3800 kHz. Vid en senare IARU konferens beslutades att DX-segmentet skulle utökas. Dagens bandplan för Region 1 anger därför 3775-3800 kHz som DX telefoni-segment.

I Region 2 omfattar 80m bandet (men inte DX-segmentet) dessutom 3800-4000 kHz, där svenska amatörer inte tillåts sända. Det förekommer "split frequency DX", då en amatör i Region 2 sänder i segmentet 3800-4000 kHz i kontakt med en amatör i Region 2 som sänder i segmentet 3775-3800 kHz.

Internationellt är 80m bandet inte exklusivt reserverat för amatörtrafik utan delas med bl a kommersiella och militära stationer. Därutöver bör, när det gäller amatörtrafik, uppmärksammas att IARU's bandplaner definitivt inte föreskriver exklusivitet för DX-trafik i de frekvensområden som vi i dagligt tal kallar DX-segment.

För den som har lärt sig språket gav bandplanens svenska kommentar en korrekt översätttning. Segmenten 3500-3510 och 3775-3800 kHz: "Trafik mellan kontinenter (DX-trafik) bör ges företräde på dessa segment".

Någon har ändrat den svenska översättningen till: "Trafik mellan kontinenter (DX-trafik) skall ges företräde på dessa segment". Är det en ändring som beslutats efter omröstning bland samtliga registrerade svenska sändaramatörer eller var det bara DX-entusiaster som ändrade den svenska bandplansversionen?

Originalversionen från IARU säger mycket tydligt "bör ges företräde", inte "skall ges företräde". Det står heller inte att segmentet är exklusivt reserverat för DX-trafik. Icke desto mindre dyker det upp bandpoliser som inte har läst eller inte förstått bandplanen och vill med egentillverkade regler jaga bort alla som inte pratar med en annan kontinent. När det finns lediga frekvenser inom DX-segmentet är det förfarandet minst sagt oförskämt.

Den svenska modifieringen får ingen större verkan, den gör inte DX-segmentet exklusivt för DX-kontakter.

Det vill till, att man har en mycket flexibel fantasi om man skall kunna tolka bandplanen därhän, att segmentet 3775-3800 kHz är exklusivt reserverat för DX-kontakter - med motiveringen att lokalkontakter inte i klartext specificeras som tillåtna i segmentet.

Med samma intressanta logik skulle man kunna konstatera, att bandplanen inte tillåter DX-kontakter utanför de så kallade "DX-segmenten" - enär bandplanen inte i klartext specificerar DX-kontakter som tillåtna inom andra frekvensområden än "DX-segment". En sådan tolkning torde vara till utpräglad nackdel för DX-jägarna:

DX-segmenten för SSB i Region 1 är begränsade till: 3775-3800, 7175-7200 och 14190-14200. DX-segment för SSB saknas helt i banden 1.8, 10, 18, 21, 24 och 28MHz.

Sanningen är dock den, att i Sverige är alla sorters certifierade sändaramatörer välkomna i alla öppna bandsegment - förutsatt att de först frågar om frekvensen är ledig, använder på sändarfrekvensen tillåtna effektnivåer/modulationstyper och ett vårdat språkbruk samt avstår från att mobba andra amatörer.

4. VAD ÄR DX-TRAFIK?

Vissa svenska amatörer tycks tro att kontakt med annat land är DX. På den punkten är bandplanen mycket tydlig, DX-trafik är inget annat än trafik med annan kontinent. För oss som hör till Europa måste motstationens locator-ruta ligga utanför nedan beskrivet område, om kontakten skall gälla som DX enligt bandplanens definition.

Kontinenten Europa beskrivs vanligen på följande sätt:
"Europe is one of the seven traditional continents of Earth. The westernmost peninsula of Eurasia, it is bounded to the north by the Arctic Ocean, to the west by the Atlantic Ocean, to the south by the Mediterranean Sea, to the southeast by the Caucasus Mountains, the Black Sea and the waterways connecting the Black Sea to the Mediterranean. To the east, Europe is generally divided from Asia by the water divide of the Ural Mountains, the Ural River, and by the Caspian Sea."


5. VAD MENAS MED "GE FÖRETRÄDE"?
Svår fråga. Vill jag köra DX kan jag inte bara lägga mig på vilken frekvens som helst i DX-segmentet, och ropa CQ DX. Enligt bandplanen bör företräde ges, absolut inte tas. Segmentet är inte exklusivt för DX-trafik och regel nr 1 gäller fortfarande - dens internationella version gör ingen skillnad mellan DX- och annan trafik, och den lyder:

"Listen before transmitting. Ask if the frequency is in use before making a call on any particular frequency. Never transmit on an occupied frequency."

Denna regel är viktig i all amatörtrafik, kanske mest i DX-segmentet. Där sänder parterna i ett DX-QSO från olika kontinenter, och här i Sverige är det inte ovanligt att vi bara kan höra den ena parten. När den andra parten sänder hör vi ingenting. Den som då ropar CQ DX utan att fråga om frekvensen är ledig, den lär snabbt få veta vad han eller hon är värd.

Vill jag ropa CQ DX på en förmodat ledig frekvens i DX-segmentet måste jag först fråga om den är ledig. Visar den sig vara upptagen letar jag upp en ny, till synes ledig, frekvens och frågar igen. Hittar jag ingen ledig frekvens kan jag söka upp en frekvens där ett lokalt eller intereuropeiskt QSO pågår, och vänta tills det avslutas. Då kan jag fråga om jag får ta över frekvensen för att köra DX-trafik.

Det är det enda fallet då jag kan referera till "företräde" men jag måste också komma ihåg att fråga vänligt. DX-trafik har inga exklusiva rättigheter och kanalen är fortfarande upptagen så länge "ägaren" finns kvar.

Det finns ingen tvingande regel som säger att "ägaren" måste lämna kanalen till annan amatör som vill köra DX-trafik. Det är fullt möjligt att "ägaren" själv är DX-jägare och redan har ropat CQ DX men har tillfälligt accepterat ett svar från en lokal eller icke-DX amatör när inget DX dök upp. Det är en mycket vanlig situation. Inte minst när det är en överoptimistisk CQ-ropare som förgäves har försökt fånga DX-kontakter i sommarens dagsljus, när D-skiktet är aktiverat.

Som det framgår av övrig text på denna sida är det bäst att ta uttrycket "företräde" med en nypa salt. Så länge det finns en ledig frekvens någon stans i DX-segmentet ger bandplanen absolut inget stöd åt den som med referens till "företräde" vill köra DX på en redan upptagen frekvens i segmentet.

6. ENLIGT BANDPLANEN

Bandplanen för HF hittar du i original på IARU's hemsida: Region 1 Europa.

Om bandsegmentet 3700-3800 kHz säger IARU:
"All modes, SSB contest preferred, Image Centre of Activity 3735 kHz, Region 1 Emergency Centre of Activity 3760 kHz."

Om segmenten 3500-3510 och 3775-3800 kHz säger IARU:
"Intercontinental operations should be given priority in the segments 3500-3510 kHz and 3775-3800 kHz. Where no DX traffic is involved, the contest segments should not include 3500-3510 kHz or 3775-3800 kHz. Member societies will be permitted to set other (lower) limits for national contests (within these limits). 3510-3600 kHz may be used for unmanned ARDF beacons (CW ) (Davos 2005)"

Om segmenten 3500-3510 och 3775-3800 kHz sa svenska versionen:
"DX trafik. Trafik mellan kontinenter (DX-trafik) bör ges företräde på dessa segment. Om ingen DX-trafik ingår skall contestsegmenten inte omfatta 3500-3510 eller 3775-3800 kHz". Det ändrades till: "DX trafik. Trafik mellan kontinenter (DX-trafik) skall ges företräde på dessa segment. Om ingen DX-trafik ingår skall contestsegmenten inte omfatta 3500-3510 eller 3775-3800 kHz", utan att motiveras av motsvarande ändring i IARU:s originalversion.

För den som är intresserad av språklig finlir kan det finnas skäl att jämföra de engelska uttrycken "should be" och "shall be". Vid ovanstående översättning till svenska verkar det ha uppstått tveksamhet om "skall vara" eller "bör vara" är rätt tolkning av "should be". Det korrekta torde vara "bör". Men, i den svenska översättningen av bandplanen är valet som synes ambivalent, där heter det "bör ges företräde" men "skall inte omfatta". Möjligen kan det vara översättarens personliga prioriteringar som har kommit till uttryck.

I segmentet 3500-3580 begränsar IARU's bandplan emissionsvalet till enbart CW. Det är inte helt fel att tolka det som "CW exklusivt". För delsegmentet 3500-3510 rekommenderar bandplanen "priority for intercontinental operation" men det ger inget stöd för att tolka det som exklusivt DX-segment.

Jag har inte kunnat utreda vad skillnaden är mellan "preferred" och "given priority", när orden förekommer var för sig. När de "konkurrerar" i ett avsnitt vinner "priority". Se Footnote 3 i slutet på sidan. Skillnaden mellan "har exklusiv rätt" och "bör ges företräde" är däremot kristallklar. Bandplanen föreskriver absolut inte exklusivitet för DX-trafik i DX-segmentet, som en del tycks tro och förfäkta.

Noteras bör, att om någon eller något tilldelas exklusivitet eller företräde i IARU's bandplan äger det giltighet endast i relation till amatörverksamheten. Kommersiella/militära stationer använder bandet 3500-3800 kHz utan några begränsningar eller hänsyn.

Det övergripande internationella regelverket föreskriver att 80m är ett delat band där såväl amatörer som kommersiella och militära radiostationer har likvärdiga (?) rättigheter. Likvärdigheten är dock ett skämt. IARU's bandplaner har ingen auktoritet, och påverkar inte kommersiella eller militära stationer. Amatörstationer har restriktioner vad beträffar uteffekt, bandbredd och emissionstyper - och vi tillåts inte reservera frekvenser genom att hålla dem upptagna genom meningslösa sändaraktiviteter.

I praktiken betyder det att icke-amatörstationer som regel har prioritet i kraft av obegränsad sändareffekt och färre restriktioner. De besväras heller inte av någon codex som förbjuder sändning på redan upptagen frekvens. När IARU's bandplan delar ut företräde, prioritet eller exklusivitet för amatörgrupper är det därför med begränsad verkningsgrad.

7. BöR ELLER SKALL?

"Bör" är underordnat "skall", utom möjligen i finlandssvenska. Detta undantag saknar medhåll hos finska språkvetare. Den som, med rätta, tvivlar på mina åsikter beträffande tolkningen av "bör" kan försöka hitta tröst hos finsk expertis: "Forskningscentralen för de inhemska språken".

Först "bör" vi konstatera, att man kan välja mellan stavningarna "skall" och "ska". I det svenska regeringskansliet förekommer följande instruktion: "I alla officiella texter från Regeringskansliet som offentliggörs fr.o.m. riksmötets öppnande den 18 september 2007 bör man skriva ska i stället för skall". Instruktionen gäller inte utanför regeringskansliet, och stavningen "skall" tycks hålla positionen i regelverk. Svenska Akademins ordlista hänvisar till infinitivformen "skola", där man hittar "ska eller skall" - utan att någondera stavningssättet ges företräde.

Den strikta regeln "Never transmit on an occupied frequency!" är en förutsättning för all amatörtrafik - och den regeln "skall" gälla med högsta prioritet näst efter nödtrafik - även inom bandsegment där DX-trafik "bör" ges företräde.

8. REGELTOLKNING

Någon fåvitsk DX-are tycks ha trott, att man genom en glidning i översättningen från engelska till svenska skulle lyckas åstadkomma exklusivitet för DX i 80m "DX-segmentet". Men IARU:S bandplan är godkänd av SSA och gäller för internationella DX-kontakter, vare sig den svenska översättningen är korrekt eller inte.

Som en följd av naturlagarna - som styr vågutbredningen - händer det, att en för mig hörbar europeisk station har kontakt med - och lyssnar på - en för mig icke hörbar DX-station. Därför är det viktigt att ställa frågan om frekvensen är ledig, innan jag aktiverar min sändare med ett CQ DX.

När det rör sig om "split frequency" kontakter kan det uppstå problem. Om jag på en frekvens i segmentet 3775-3800 frågar "Är frekvensen ledig?" och frekvensen råkar tillhöra en lokal station i kontakt med - och lyssnande på - en DX-station som just då sänder på en frekvens i segmentet 3800-4000, då lyssnar ingen på den frekvens där jag ställer min fråga. Jag får inget svar. Det problemet existerar vare sig jag är lokalsnackare eller avser kalla CQ DX.

Uttrycket "Trafik mellan kontinenter (DX-trafik) bör (eller skall) ges företräde" är i sig själv en bekräftelse på att det även får finnas annan trafik än DX i segmentet. Där måste utan tvekan finnas annan tillåten amatörtrafik som kan ge företräde åt DX-trafiken - annars är det ju fullständigt meningslöst att tala om företräde.

Med hänsyn till vad som nedan (punkt 12) sägs om D-skiktet skall vi också notera det uppenbara, att DX-trafik kan bara ges företräde om det för tillfället finns hörbar DX-trafik som kan ges företräde. Bandplanen nämner inte att vi bör lämna företräde åt obefintliga DX-stationer.

Det hindrar inte frivilliga bandpoliser från att hitta på egna regler. De tycker inte att det räcker med bandplanens "bör ges företräde", de försöker tilldela såväl befintliga som obefintliga DX-jägare en exklusiv tillgång till DX-segmenten. Men, så länge IARU:s bandplaner inte direkt förbjuder icke-DX trafik eller ger DX-trafik exclusiv rätt till DX-segmenten vore det trevligare för alla parter om bandpoliserna strikt håller sig till IARU:s originalplan.

I motsättning till våra valda representanter i IARU saknar självutnämnda poliser det mandat som krävs för att påverka IARU:s regler för radioamatörers frekvensanvändning. Därutöver tycks de ibland ha begränsade kunskaper om de naturlagar som reglerar radiovågors utbredning.

När D-skiktet är aktiverat är det i praktiken fritt fram för att använda DX-segmentet för lokalkontakter. Möjligen med undantag där det finns amatörstationer nära en kontinentgräns, där kontakt med grannen kan räknas som en DX-förbindelse. Även om det lika gärna kan kallas lokaltrafik - som sällan kan störas ut av svenska amatörer

"Bör ges företräde" indikerar likaledes att det finns lägen då det pågår aktiviteter av lika stor eller större dignitet än DX. Nödtrafik har alltid företräde, liksom redan pågående trafik mellan stationer inom en och samma kontinent. Alla borde förstå - att så länge regeln om nödtrafik gäller - måste man ha gått för långt när man konstruerar en lokal regel som:

"DX-TRAFIK SKALL GES FÖRETRÄDE"

Den som inte
förstår galenskapen i en sådan instruktion
skall inte tillrättavisa andra.

IARU:s bandplan lanserar inget hinder mot icke-DX trafik i de såkallade DX-segmenten på 80m. I synnerhet inte mot nödtrafik.

Med ovanstående ovillkorliga ordalydelse har man åstadkommit en regel som sätter DX-trafik framför allt annat. Man bör tänka färdigt innan man handlar.

Vi skall också notera vad ARRL här ovan säger om bandplanernas auktoritet: "They are not restrictions and carry no regulatory authority". Med andra ord kan vi inte tala om "förbud" ens när formuleringen "skall inte" har kommit till användning i en bandplan från IARU.

Som sändaramatörer bör vi dock följa bandplanens rekommendationer - förutsatt att vi noga beaktar de tre viktigaste reglerna i vår verksamhet:
 • Pågående trafik har alltid företräde. Enda undantaget: nödtrafik bryter.
 • Lyssna först, hör du ingen trafik, fråga om frekvensen är upptagen innan du börjar sända. Sänd aldrig på en upptagen frekvens.
 • Bandplanen tillhandahåller frivilliga riktlinjer och rekommendationer för god operatörspraxis, som stöd åt sändaramatörer som vill använda våra begränsade frekvenstilldelningar så effektivt som möjligt.
"Effektivt" är nyckelordet. Under punkt 7 nedan varnar vi för regeltolkningar som vill ge fördelar åt DX-jägare men som motarbetar bandplanens huvudsyfte: att stödja effektiv användning av tilldelade amatörfrekvenser.

9. INGEN EXKLUSIVITET

Sändaramatörernas Codex och bandplanens språkbruk ger stöd åt tolkningen, att om du initierar ett icke-DX QSO på en ledig frekvens i DX-segmentet, är frekvensen din tills ditt QSO kan avslutas eller tills någon hövligt och med acceptabel motivering frågar om du kan tänka dig att flytta. Sådan motivering kan vara avtalat sked med namngiven DX-station på just din frekvens - om det är rimligt att tro att den stationen kan vara hörbar under rådande konditioner. Se punkt 12 här nedan, om D-skiktet.

Det finns ingen regel som tvingar dig att avbryta ditt pågående icke-DX QSO för att låta någon ropa CQ DX på din frekvens. Men, om det inte finns en enda ledig frekvens i hela DX-segmentet bör du trots allt vara hygglig nog att i bandplanens anda lämna din frekvens till någon som vill ropa CQ DX, om du inte själv har planerat att söka DX-kontakt när ditt pågående icke-DX QSO avslutas.

Det förekommer, att någon försöker avbryta ett pågående icke-DX QSO genom att demonstrativt kalla CQ DX på den upptagna frekvensen. När det finns andra, lediga frekvenser i segmentet är sådant uppförande såväl provokativt som oförskämt och oacceptabelt.

Ingen anständig radioamatör skulle medvetet synda mot amatörverksamhetens viktigaste regel, att inte sända på hörbart upptagen frekvens. Skulle det ändå ske måste det därför bero på att den ropande stationen inte kan höra dig. Med andra ord, du lär inte heller störa honom om du fortsätter ditt QSO.

Då säger vän av ordning: "Du skall aldrig sända i DX-segmentet, om du inte jagar DX. Det kan finnas stationer på frekvensen med bättre antenner och högre effekt - som hör bättre och hörs bättre än du. De kan köra DX-stationer som du inte hör."

Det är att gå för långt om man förväntar sig att - globalt betraktat - hundra tusen normala amatörer med dipolantenner och 100W skall låta segmentet 3775-3800 ligga tyst och öde när ingen DX-trafik är hörbar med en normal amatörutrustning. Bara för att något dussin "amatörer" med exempelvis 2-3kW slutsteg och 3-el fullsize 80m beam på 60m hög mast kanske ligger och lyssnar efter DX som ingen annan kan höra. Inköp av häftigare och dyrare utrustning ger inga utökade rättigheter utöver dem som tillkommer "normalamatören".

Att några DX-amatörer skaffar sig extra poäng och vinner contests med hjälp av högre effekt och dyrare utrustning, det är tillåtet och det får konkurrenterna finna sig i. Det är ingen som förväntar sig någon form av rättvisa eller etik när det gäller att vinna en contest eller samla poäng för DXCC.

Däremot måste vi hålla imot när någon vill tolka bandplanerna därhän att stora bandsegment skall reserveras med ensamrätt för superamatörer. Det måste ses som ett försök att utestänga en majoritet av sändaramatörer från lediga bandsegment och frekvenser.

10. POLISER

Och du som vill agera bandpolis, gå inte ut och lägg dig i vad andra gör - innan du har läst avsnittet "III.7. DX-FÖNSTER" i SM6CNN:s översättning av ON4UN och ON4WW:

ETIK OCH TRAFIKMETODER FÖR RADIOAMATÖREN.

När du tror att du vet allt om etik och trafikmetoder måste du definitivt studera avsnittet "III.10. POLISER (FREKVENSPOLIS)" extra noga. Där finns din befattningsbeskrivning.

Ett litet citat från "III.10. POLISER": "Gång på gång noterar man att dessa poliser orsakar mer oordning än stationen de vill tillrättavisa.

De svenska radioamatörer som inte vill godta IARU:s bandplaner utan att i översättningen försöka ge DX-trafiken exklusiva segment som inte finns i originaltexten bör bilda ett eget parti. Om de kan samla tillräckligt många medlemmar kan de begära utträde ur IARU och konstruera egna regler. Internationellt torde det inte ses med blida ögon.

11. EFFEKTIV ANVÄNDNING AV VÅRA FREKVENSER

Vän av ordning har ibland begränsade kunskaper om såväl vågutbredning som bandplaners innehåll och syfte. Han tycker att DX-are inte bara bör ha företräde - de skall ha ensamrätt till segmentet, oavsett konditionerna tillåter DX-trafik eller inte. Det förekommer självutnämnda bandpoliser som ser det som sin livsuppgift att jaga bort all lokal- och intereuropeisk amatörtrafik från "DX-segmenten".

Jämför med ARRL's riktlinjer:
"The band plans provide voluntary guidelines and recommendations for good operating practice that are intended to assist amateurs in making the most effective use of our limited frequency allocations."

Fritt översatt till svenska:
"Bandplanerna tillhandahåller frivilliga riktlinjer och rekommendationer för god operatörspraxis, som stöd åt sändaramatörer som vill använda våra begränsade frekvenstilldelningar så effektivt som möjligt."

Den som i ett amatörband vill reservera ett stort segment exklusivt för DX-trafik hela året och dygnet runt handlar i total konflikt med bandplanens syfte att åstadkomma effektiv användning av tilldelade amatörfrekvenser. DX-segmenten på 80 och 160m är i stort sett oanvändbara för DX i dagsljus under sommarmånaderna. Lyckas man förbjuda lokalkontakter året runt blir DX-segmentet på 80 periodvis så gott som tomt, undantag för några envisa DX-jägare som trotsar vetskapen om D-skiktet och förgäves kallar CQ DX. Det kan inte beskrivas som effektiv användning av tilldelade frekvenser.

Man måste försöka förstå vad syftet med bandplanen är - och följa författarnas intentioner, inte bara läsa mellan raderna för att hitta något som stöder ens egen uppfattning. Eller ännu värre; ersätta bandplanens text och mening med egna påhitt.

Ibland visar det sig att opponenter inte ens har läst bandplanen men tar för givet att något som i folkmun kallas "DX-segment" måste vara exklusivt. Varför bandplanen inte bjuder på stöd för den åsikten, det framgår av nästa stycke.

12. BANDET 3775-4000 och D-SKIKTET

Att predika förbud mot lokala kontakter i DX-segmenten i 160/80m banden under sommarens dagsljusperioder, det är påhittigt - men varken meningsfullt eller intelligent.

Vi citerar från ARRL Handbook:

"The D-Layer plays an important role in HF communications. During daylight hours, radio energy as high as 5 MHz is effectively absorbed by the D layer, severely limiting the range of daytime 1.8 and 3.5 MHz signals."

D-skiktet aktiveras av ultraviolett strålning från solen. Vi kan därför konstatera att under sommaren, när dagsljuset lyser med sin närvaro redan kl 04:00 eller tidigare, är D-skiktet så kraftigt utvecklat att DX-trafik till/från Sverige i bandsegmentet 3775-3800 kHz (split-frequency 3775-4000) är högst osannolik, för inte att säga omöjlig under större delen av dygnet.

D-skiktet ligger ovan molnen men under alla reflekterande skikt, på ca 55-90 km höjd, och verkar som en stor dämpsats på de låga kortvågsbanden. På 160 och 80-metersbanden och i sommarens dagsljus når inte radiovågorna de HF-reflekterande skikt som måste anlitas för DX-kontakter. Efter solens uppgång måste vi acceptera att DX-möjligheterna är effektivt blockerade. Det spelar ingen roll om solen för oss här nede är skymd av moln, D-skiktet ligger ovan molnen och aktiveras lika fullt.

Under de mörkaste årstiderna är situationen en annan. Då kan 3775-3800 i princip användas för DX-trafik i hela Sverige under större delen av dygnet.

För kontakter inom Sverige kan högeffekt 144 MHz synas vara ett alternativ. Men den som har provat ring-QSO på VHF med ett antal samtidiga deltagare från SM0, SM1, SM3, SM4, SM5 eller SM6 vet att riktantenner är nödvändiga - men begränsar antal deltagare. Det tar för lång tid att rikta om antennerna, det kan ta upp till minuten att byta till ny "pratare" i ringen. Alla lyssnare kan rikta sina antenner mot den som sänder - men sändarantennen kan bara riktas mot en eller ett par lyssnare i taget. Övriga kan tvingas lyssna till tystnaden under hela passet.

Den begränsningen gör det särskilt attraktivt att utnyttja 3775-3800 i dagsljus under sommarmånaderna, då vi tack vare D-skiktet kan använda DX-segmentet för ring-QSO via markvågen inom stora delar av Sverige, utan att störa eller bli störda av DX-trafik. Det är lika med effektivt utnyttjande av amatörfrekvenserna - helt i enlighet med IARU's bandplansidé.

Europeiska stationer med QTH nära kontinentgräns kan visserligen kontakta stationer på grannkontinenten utan att besväras av D-skiktet sommartid. Det rör sig då om lokalt QSO via markvåg, som kan definieras som DX-kontakt.

Sverige är dock placerat med sådana avstånd till kontinentgränserna att dessa fåtaliga kortdistanskontakter knappast störs ut av svenska marksignaler när D-skiktet väl är aktiverat. Det är ju heller inte så, att dagens riggar är kristallstyrda. Möjligheten finns, att välja en ledig frekvens.

I början på detta dokument klargjorde vi, att IARU's bandplaner har mycket begränsad auktoritet. Det gäller inte minst mot D-skiktet, som lever sitt eget liv utan att påverkas av bandplanens idéer. När D-skiktet är aktiverat spelar det ingen roll vad bandplanen säger om DX-segment i 80m bandet.

Sammantaget kan vi repetera: D-skiktet aktiveras av dagsljusets UV-strålning ovan molnen, från vår genom sommar till höst. Den som under den perioden anser att lokala och inter-europeiska kontakter skall tvingas flyttas från segmentet 3775-3800 kHz (split-frequency 3775-4000) för att i dagsljus bereda plats åt DX-kontakter, den är verkligen ute och cyklar.

Sollentuna 2014-02-17
73 de SM5HF/LA8ZF Bjørn

to top**
Footnote 1 (should)
"Should" is most commonly used to make recommendations or give advice. When the synonym can be "ought to", the Swedish equivalent is "bör".

Examples:
 • When you go to Stockholm, you should stay at Grand Hotel (recommendation)
 • You should use an umbrella when it is raining (advice)
 • We should have rain tomorrow (expectation)
Footnote 2 (shall)
"Shall" is used to indicate future action. In formal English, the use of "shall" to describe future events often expresses inevitability, predestination or obligation. "Shall" is much more commonly heard in British English than in American English; Americans prefer to use other forms, although they do sometimes use "shall" in suggestions or formalized language. When used in rules and regulations, "shall" does most often represent obligation, in which case the Swedish equivalent is "skall" or "måste".

Examples:
 • We shall remember the fifth of November (promise/obligation)
 • She shall become our next Queen (predestination)
 • I'm sure, my mother-in-law shall come to stay with us (inevitability)
 • You shall drive more carefully (requirement/obligation)
Footnote 3 (preferred/priority)
Skillnaden mellan "preferred" och "priority" kan framgå av bandplanens implementering:
 • 3700-3800
  All modes, SSB contest preferred
 • 3775-3800
  All modes, priority for intercontinental operation ....
Varav bör framgå, att "preferred" har lägre dignitet än "priority".


Visit the guestbook!